تقدیر

بغض من می خواند چشم من را در شب

می رساند اشکی روی چشمم هر شب

خنده ام امشب با بغض من شد درگیر

 زندگی بی خنده ، گریه هم شد تقدیر؟

خنده ام می ماند ، ساعتم خوابیده

 من تو را می خواهم! دل زعشق ترسیده

گریه ام امشب تا آسمان می خندد

 و خودم را تنها با خودم می بندد

من پر از اشعاری گریه آلود هستم

 چون ته شعرم را با دو اشک می بستم

ساعتم با گریه خنده اش می گیرد

تا که با این بغضم ، غصه اش می گیرد

می چکد هر اشکم روی گونه تا لب

می کنم قلبم را خالی از غم هر شب

/ 2 نظر / 33 بازدید
افشین

سلللللللللللللللللللللللللام خوبید؟ زودباش بیا اینجا با قسمت دوم شیطونیم (انبوه) آپم بدو بدو بدو دیر شد[گل][زبان][چشمک][نیشخند][قلب][رضایت][لبخند]